รอสักครู่...

  • น.
พื้นที่โฆษณา

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม - สาขาอุดมศึกษา ครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดสัมมนา 3 มิติเส้นทางก้าวใหม่สู่บทบาท อุดมศึกษาไทย 5.0 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางใหม่พัฒนาบัณฑิตไทยพร้อมรับมือ Society 5.0


ชอบข่าวนี้?
พื้นที่โฆษณา

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ได้เข้ามากระตุ้นเร่งให้กระแสการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลรุดหน้าเร็วยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นแนวคิดยุค Society 5.0 ที่เสนอภาพสังคมแห่งนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่าของผู้คนกำลังกลายเป็นที่พูดถึงในฐานะบริบทใหม่ของสังคมในอนาคตอันใกล้


สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศผ่านพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือการผลิตบัณฑิต สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนาธรรม โดยพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตนับว่าเป็นพันธกิจหลัก อันหมายถึงหน้าที่ของการบ่มเพาะพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการก้าวเข้าสู่ยุค Society 5.0 ของสังคมนับว่าเป็นบริบทท้าทายบทใหม่ที่สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องรับมือ


จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค Society 5.0 สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงแนวโน้มของบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา จึงได้จัดงานสัมมนาวิชาการภายชื่องาน “3 มิติเส้นทางก้าวใหม่สู่บทบาท "อุดมศึกษาไทย 5.0"” การสัมมนาดังกล่าวเป็นการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย มิติที่ 1 ทักษะบัณฑิต 5.0 กับบทบาทผู้สอนและแนวทางการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดย ดร. อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิติที่ 2 นวัตกรรมและหลักสูตร กับทิศทางการปรับตัวของอุดมศึกษาไทยสู่ยุค Society 5.0 โดย ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมิติที่ 3 กิจการนิสิตศึกษา 5.0 : ปัญหาสุขภาวะทางใจและแนวทางการดูแลนิสิตนักศึกษาแห่งอนาคต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ อัจสริยะสิงห์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา จึงขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าว ในวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. ผ่านระบบ Online Conference โปรแกรม Zoom และ Facebook live บนแฟนเพจ CU Higher Education ของสาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับ link Zoom ได้ทางhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-qdtIbinpQQ3nNoegqqB5qydAZTFFoRITdW1dk3XYU-2oYg/viewform
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-0554455 (คุณกฤติกา)


"ข่าวประชาสัมพันธ์ ทันทุกกระแส" กับ @PRNewsThailand

เพิ่มเพื่อน
พื้นที่โฆษณา

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา